část 1

ÚDAJE O JMENOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Supíkovice, okres Jeseník, příspěvkové organizace, pan Antonín Ďopan, byl jmenován do této funkce podle ustanovení § 166, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) starostou obce Supíkovice panem Vlastimilem Hozou dne 3. června 2008 s účinností od 1. září 2008.

VYMEZENÍ PRAVOMOCÍ A PŮSOBNOSTI ŘEDITELE ŠKOLY

/§ 164, 165 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/

§ 164

(1) Ředitel školy a školského zařízení:

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávánía školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

§ 165

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále:

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

 

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

 

část 2

PRACOVNÍCI URČENÍ K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Antonín Ďopan – ředitel školy

tel: 584 432 131, e-mail: zsdopan@seznam.cz

Mgr. Jarmila Lašáková– zástupce ředitele

tel: 584 432 131, e-mail: zslasakova@seznam.cz

PRACOVNÍK POVĚŘENÝ PŘIJÍMÁNÍM A VYŘIZOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ INFORMACE

(u níže uvedeného pracovníka lze také podat jakoukoli žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech žáka resp. jeho zákonného zástupce, podat opravný prostředek – odvolání proti rozhodnutím ředitele)

Mgr. Jarmila Lašáková – zástupkyně ředitele

(tel: 584 432 131)

adresa školy:  ZŠ a MŠ Supíkovice, Supíkovice 129, 790 51

v době její nepřítomnosti:

Antonín Ďopan – ředitel školy

(tel: 584 432 131)

Tento pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje:

– datum doručení žádostí, věc, číslo jednací

– jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování písemností

– o jakou informaci žadatel žádá

– způsob jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena

– datum vyřízení žádosti

(údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PÍSEMNÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE:

– datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela

Náležitosti žádosti jsou:

– komu je podání určeno

– kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště žadatele (příp. adresa pro doručování písemností)

– komu je podání určeno

– o jakou informaci žadatel žádá

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č.106/99 Sb.

INFORMACÍ, kterou je povinný subjekt (ředitel školy) povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost či výklad právního předpisu.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

ÚSTNÍ ŽÁDOST

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

PÍSEMNÁ ŽÁDOST

Písemnou žádost o poskytnutí informace (doporučenou poštou, osobně, elektronickou poštou) přijímá pracovník pověřený přijímáním žádostí.

1) Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (řediteli školy) nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost nepodléhá evidenci.

2) Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

3) Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.

4) Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

5) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o 10 dnů a to ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení prokazatelně (písemně) informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytování informace.

 

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 

ODVOLÁNÍ

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Proti rozhodnutí ředitele školy dle zákona č. 561/2004 Sb. se lze odvolat písemně ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje – oddělení školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitele školy.

O odvolání proti rozhodnutí vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí poskytnout informaci dle zákona č.106/1999 Sb. lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje – oddělení školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

 

část 3

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

STÍŽNOSTI PROTI POSTUPU ŘEDITELE JAKO SPRÁVNÍHO ORGÁNU

( § 175 zákona č. 500/2004 Sb. )

(1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

(2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

(4) Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

(5) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

(6) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

(7) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

STÍŽNOSTI

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době (7:15 – 15:15) v kanceláři zástupce ředitele popřípadě v ředitelně.

Lhůta pro vyřízení stížnosti: do 30 dnů (v mimořádném případě do 60) ode dne doručení

(stěžovatel musí být v této lhůtě vyrozuměn o vyřízení stížnosti).

Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k doručení.

Eviduje se:

– datum podání – kdy byla stížnost přijata

– jméno, příjmení, adresa stěžovatele

– proti komu je stížnost namířena

– předmět stížnosti – o co stěžovateli jde

– kdy a kam byla stížnost předána k vyřízení v případě její nekompetentnosti

– kdo bude stížnost šetřit

– zápisy o jednotlivých jednáních – šetřeních (datum, hodina, místo, přítomni, obsah, podpisy)

– výsledek stížnosti, tzn. stížnost oprávněná, neoprávněná resp. nešetřitelná (nepodařilo se prokázat, kdo má pravdu)

– přijatá opatření

– datum o podání zprávy o výsledku stěžovateli

– výsledek kontroly o splnění přijatých opatření

 

Přijímání stížností:

– písemné

– ústní (po ústním sdělení písemný zápis)

– telefonické (nešetříme – nutno podat písemně či osobní podání)

– anonymní (šetříme, je-li šetřitelné) – dle usnesení vlády č.258/88

Zásady šetření stížností:

– nikdo nešetří stížnost směřující proti němu, vždy může šetřit nejblíže vyšší nadřízený příslušného zaměstnance:

– proti vedoucí ŠJ a ostatním provozním zaměstnancům šetří zástupce ředitele

– proti vychovatelce školní družiny šetří zástupce ředitele

– proti učiteli šetří zástupce ředitele

– proti učitelce MŠ šetří vedoucí učitelka MŠ

– proti vedoucí učitelce MŠ šetří ředitel školy

– proti zástupci ředitele šetří ředitel školy

– proti řediteli školy šetří stížnosti zřizovatel školy

Ochrana údajů o stížnosti – dle zákona č. 101/ 2000 Sb.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, podle nichž jedná a rozhoduje (vždy v platném znění)

Zákon č. 561 / 2004 Sb. školský zákon

Zákon č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Zákon č. 500 / 2004 Sb. správní řád

Zákon č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 262 / 2006 Sb. zákoník práce

Vyhláška č. 48 / 2005 Sb. o základním vzdělávání (novela vyhláška č. 454 / 2006 Sb.)

Vyhláška č. 16 / 2005 Sb. o organizaci školního roku

Vyhláška č. 73 / 2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se SVP

Vyhláška č. 74 / 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři zástupkyně ředitele:

Po – Čt           od 7:15 do 15:15 hod.

Pá                   od 7:15 do 13:00 hod.

či v jakoukoli jinou dobu po předchozí domluvě se zástupcem či ředitelem školy.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Osobní náklady

Přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1hod a za každou další započatou hodinu 150,- Kč.

2. Kopírování na kopírovacích strojích a tisk na tiskárnách:

Formát A4 jednostranný 2,- Kč
Formát A4 oboustranný 3,- Kč
Formát A3 jednostranný 3,- Kč
Formát A3 oboustranný 4,- Kč

3. kopírování na nosiče:

Disketa, flash disk 15,- Kč
CD, DVD 30,- Kč

4. za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

Tento sazebník platí od 01. 9. 2011

 

V Supíkovicích dne: 1.9. 2011

 

Antonín Ďopan
ředitel školy